LOGARE / TERMENI & CONDITII

Termeni & Conditii
Termenii si Conditiile pentru magazinul virtual.

Termenii și Condițiile

de utilizare a platformei

EduMaze

1.     Preambul

Website-ul www.edumaze.eu este deținu și operat de Transition Management Consulting SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Sectorul 5, Strada Dragomir Hurmuzescu, nr. 6, apartament 1, parter, camera 3, demisol, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3040/2017, cod unic de înregistrare fiscala 37180687 (denumită în continuare "EduMaze"), număr de telefon 0754055568 și adresa de e-mail contact@edumaze.eu.

Prezentul document se adresează Vânzătorilor (astfel cum aceștia sunt definiți mai jos) și stabilește termenii și condițiile de utilizare a Platformei (astfel cum e definită mai jos) de către entitățile care intenționează să furnizeze servicii educaționale către terți (persoane fizice sau juridice) prin intermediul Platformei (denumit în continuare "Termenii și Condițiile").

EduMaze își rezervă dreptul de a modifica sau completa Termenii și Condițiile, orice modificări sau completări urmând a intra în vigoare în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice (sau mai mult, după cum vom menționa în mod expres la momentul respectiv) de la data publicării lor pe Platformă.

Veți fi informat cu privire la orice astfel de modificare sau completare cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înaintea intrării în vigoare, prin e-mail la adresa Dumneavoastră de contact înregistrată în Platformă.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările sau completările aduse Termenilor și Condițiilor, puteți înceta utilizarea Platformei (i.e. denunța unilateral Contractul cu EduMaze) prin trimiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail dataprotection@edumaze.eu în interiorul termenului de 15 zile menționat mai sus.

Ștergerea contului va fi realizată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, o confirmare privind acest lucru urmând a fi trimisă prin e-mail la adresa Dumneavoastră de contact înregistrată în Platformă.

Puteți, fie printr-o notificare scrisă, fie printr-o acțiune fără echivoc,  să renunțați la perioada de preaviz de 15 (cincisprezece) zile pentru intrarea în vigoare a modificărilor sau completărilor Termenilor și Condițiilor, în orice moment de la primirea notificării noastre.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem modifica acești Termeni și Condiții fără preaviz dacă:

a.     Modificarea este impusă ca urmare a unei obligații legale și nu putem acorda un astfel de termen de preaviz;

b.     Modificarea este necesară pentru a face față unui pericol neprevăzut și iminent legat de protejarea Platformei, a Cumpărătorilor sau a altor Vânzători, de fraudă, de programe malware, de mesaje spam, de încălcări ale securității datelor sau de alte riscuri în materie de securitate cibernetică; și

c.     Modificarea sau completarea reprezintă o simplă modificare de redactare ce nu afectează conținutul sau semnificația Termenilor și Condițiilor.

Continuarea utilizării Platformei și a Serviciilor EduMaze după expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile va fi considerat acordul dumneavoastră cu privire la modificări sau completări.

2.    Definiții

Produse Educaționale Digitale

orice serviciu de educație [cursuri, lecții, webinarii, workshopuri, ateliere, produse digitale care pot fi descărcate (prezentări pe teme educaționale etc.), consultanță în educație (ex. moderatori de conferințe, cercetători etc)] care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului prin intermediul Platformei

Comandă

comanda Cumpărătorului înregistrata prin mijloacele puse la dispoziție de Platformă

Cont de Vânzător

secțiunea din Platformă creată ca urmare a înregistrării Vânzătorului (prin nume de utilizator, parolă și alte date solicitate la momentul înregistrării), care conține informații despre Vânzător și istoricul acestuia în Platformă (istoricul comenzilor, comenzi în derulare, facturi fiscale, garanții etc.) și care îi permite acestuia să afișeze oferte pentru Produse Educaționale Digitale adresate Cumpărătorilor

Contract

prezentul contract la distanță, încheiat intre Vânzător și EduMaze

Cumpărător

persoana fizică sau juridică care plasează o Comandă pentru unul sau mai multe Produse Educaționale ale Vânzătorului

Serviciul

serviciile de intermediere (i.e. de tip marketplace) prestate de către EduMaze în beneficiul Vânzătorului, potrivit acestui Contract

Platforma / Site

Domeniul web www.edumaze.eu și subdomeniile acestuia

Vânzător /   Dumneavoastră

entitatea responsabilă de furnizarea  Produselor Educaționale Digitale prin intermediul Platformei

 

 

3.    Drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al Platformei (mai puțin informațiile sau aspectele legate de Produsele Educaționale Digitale) reprezintă proprietatea intelectuală exclusivă a EduMaze.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres prin acești Termeni și Condiții sau de un alt acord încheiat între EduMaze și Dumneavoastră.

Cu privire la Produsele Educaționale Digitale, Vânzătorul garantează că este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și / sau a oricăror altor drepturi necesare pentru punerea acestor produse la dispoziția Cumpărătorilor în condițiile din acești Termenii și Condiții și a oricăror altor condiții stabilite de EduMaze și comunicate Vânzătorului într-un termen rezonabil.

Fără a aduce atingere aplicării celorlalte prevederi conținute în acești Termeni și Condiții, Vânzătorul răspunde de calitatea informațiilor prezentate și afișate pentru fiecare Produs Educațional Digital în parte, iar în cazul apariției unor neconformități între Produsul Educațional Digital și informațiile prezentate și afisate, Vânzătorul va fi singurul responsabil de respectivele diferențe, asumandu-și resposabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create Cumpărătorului, terților si EduMaze.

În cazul în care EduMaze este notificat sau primește o plangere de la Cumpărători și / sau terți cu privire la încălcarea unor drepturi în legatură cu Produsele Educaționale Digitale ofertate prin intermediul Platformei (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor sau conexe, fotografii, imagini, design, denumire, marcă, brevet etc.), EduMaze va transmite mai departe acest lucru Vânzătorului, acesta din urmă fiind singurul răspunzător să contacteze de îndată titularul de drepturi și / sau persoana pretins pagubită, să remedieze situatia și să despăgubească în mod direct Cumpărătorii afectați și / sau terții titulari de drepturi afectați.

De asemenea, în cazul în care EduMaze face orice fel de cheltuieli, inclusiv judiciare sau extra-judiciare, platește despăgubiri Cumpărătorilor și / sau terților conform unei tranzacții sau hotărâri ori suferă prejudicii ca urmare a faptului că declarația / garanția de mai sus nu este exactă / adevarată și Vânzătorul nu s-a asigurat de sursa legitimă a Produselor Educaționale Digitale vândute sau folosite pentru promovare prin intermediul Platformei, direct sau indirect, Vânzătorul este obligat la plata integrală catre EduMaze a acestor cheltuieli, despăgubiri și orice alte prejudicii suferite.

4.    Obligații la Utilizare și Securitatea IT

Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de viruși informatici sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv ori care poate fi sau deveni prejudiciabil pentru EduMaze sau pentru Platformă.

Sunt interzise încercările de acces neautorizat la Platformă, la serverul pe care este găzduită aceasta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legătura cu această Platformă.

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau prin orice altă modalitate prejudiciabilă pentru EduMaze în mod direct sau indirect.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta secțiune va fi raportată autorităților competente, potrivit prevederilor legale aplicabile, în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Platforma a Vânzătorului responsabil, care va primi o notificare motivată de suspendare în acest sens.

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul Platformei și / sau a Produselor Educaționale Digitale:

a.     defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) a altor persoane fizice sau juridice, după caz;

b.     publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimător sau ilicit, cu caracter implicit sau explicit sexual sau care îndeamnă ori e de natură, direct sau indirect, să instige, pregătească, susțină, promoveze terorismul sau orice alte activități interzise de lege;

c.     utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum și în orice alt scop care excede celui stabilit prin acești Termeni și Condiții;

d.     publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin viruși informatici, viermi informatici sau alte programe similare, cu intenția de a distruge și / sau de a afecta orice sistem sau informație legată direct sau indirect de Platformă;

e.     publicarea sau oferirea oricăror altor produse sau servicii care nu au natura Produselor Educaționale Digitale oferită prin acești Termeni și Condiții, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către EduMaze;

f.      promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip ”chain letter”;

g.     publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);

h.    restricționarea sau obstrucționarea utilizării Platformei de către orice alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului că EduMaze garantează sau susține în orice mod orice afirmații pe care le faceți și / sau orice produse sau servicii furnizate prin intermediul Platformei sau în afara acesteia, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către EduMaze;

i.      utilizarea oricăror sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite de date cu caracter personal, copierii informațiilor sau al indexării Serviciilor;

j.      atacarea cibernetică a Platformei, a celorlalți Vânzători și / sau a Cumpărătorilor înscriși în Platformă, a Serviciilor, a serverelor și / sau a rețelelor aferente acestora;

k.     afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale EduMaze;

l.      încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, incluzând în mod nerestrictiv conținutul ce pledează în favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;

m.   publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

n.    nerespectarea cerințelor impuse de EduMaze și / sau de lege cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a Cumpărătorilor;

o.     folosirea într-un mod abuziv a Platformei (inclusiv prin, dar fără a se limita la, plasare de comenzi false la alți Vânzători, plasare de review-uri negative cu privire la Produsele Educaționale Digitale ale altor Vânzători fără a exista o justificare obiectivă, plasare de review-uri pentru propriile Produse Educaționale Digitale, etc.) și încercarea de accesare de date și informații cu privire la alți Vânzători, care nu sunt publice sau accesibile publicului general;

p.     nerespectarea de către Produsele Educaționale Digitale furnizate prin intermediul Platformei a oricăror prevederi legale aplicabile acestora sau afectarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale Cumpărătorilor; și

q.     publicarea unor link-uri de cumpărare care se deschid în afara Platformei sau orice alte practici incorecte, nelegitime sau ilegale, având drept scop încălcarea dreptului la comision al Platformei.

EduMaze își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile conținute în Termenii si Condițiile publicate pe Platformă, sub condiția trimiterii unei notificări prin e-mail la adresa Dumneavoastră de contact înregistrată în Platformă, prin care EduMaze își va motiva decizia.

Vânzătorul acceptă să suporte integral consecințele legale ale nerespectării obligațiilor sale contractuale care se soldează cu sancțiuni pentru EduMaze.

EduMaze își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii EduMaze, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

5.    Obligații la Înregistrare

Pentru a folosi Platforma și a furniza Produse Educaționale Digitale, este necesară înregistrarea Contului de Vânzător și furnizarea informațiilor cuprinse în formularul de înregistrare disponibil în Platformă. Ulterior, la adresa de e-mail furnizată în formularul de înregistrare, Vânzătorul va primi un link de verificare a identității și de validare.

Contul de Vânzător se va activa doar după accesarea link-ului menționat anterior.

Pe Platformă se vor putea înregistra doar entități care pot desfașura, potrivit legii, activități economice în conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv: societăți, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale.

La înregistrarea Contului de Vânzător și, ulterior, pe toată durata de existență a contului respectiv, Vânzătorul are următoarele obligații:

a.     furnizeze date și documente adevărate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție pe Platformă;

b.     mențină și, după caz, să actualizeze atunci când situația o cere, datele de înregistrare precum și orice alte date furnizate EduMaze astfel încât să fie în permanență adevărate, exacte și complete;

c.     Să se asigure că plătește la zi toate taxele și impozitele prevăzute de legislația aplicabilă și că îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege în legătură cu veniturile obținute ca urmare a utilizării Platformei; și

d.     Să furnizeze la solicitarea EduMaze orice informații necesare în legătură cu utilizarea Platformei.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, EduMaze are dreptul să suspende Contul Dumneavoastră de Vânzător. Suspendarea va avea loc cu o notificare prealabilă și motivată transmisă Vânzătorului de către EduMaze, prin e-mail la adresa Dumneavoastră de contact înregistrată în Platformă.

După activarea Contului de Vânzător, Platforma va efectua o verificare a informațiilor introduse de către Vânzător și, în măsura în care va considera necesar, va putea contacta Vânzătorul în scopul furnizării de către acesta de informații suplimentare.

Deși Contul de Vânzător este activ, Vâzătorul va avea permisiunea de-l utiliza doar după primirea unei confirmări prin e-mail la adresa Dumneavoastră de contact înregistrată în Platformă .

În cazul în care, în cadrul procedurii de verificare, reprezentanții EduMaze consideră oportun, aceștia pot proceda oricând la refuzarea deschiderii unui Cont de Vânzător supus spre aprobare, motivând decizia printr-o notificare trimisă persoanei interesate să devină Vânzător pe Platformă pe adresa de e-mail pusă la dispoziție în acest sens.

6.    Impozite si taxe

Vânzătorul este sigura persoană responsabilă pentru toate taxele, impozitele și orice alte cheltuieli în legătură cu activitățile desfășurate pe Platformă și cu prevederile din Termenii și Condițiile aferente Platformei, cu excepția cazurilor unde este prevăzut expres altfel.

Ca relație contractuală, Vânzătorul va fi responsabil pentru colectarea, raportarea și plata oricăror taxe și impozite ce îi incumbă potrivit legii.

7.    Reclamații

Pentru orice cereri, sugestii, întrebări sau reclamații cu privire la Serviciile EduMaze vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa contact@edumaze.eu. EduMaze vă va oferi un răspuns argumentat în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare.

8.     Comisionul EduMaze

Pentru fiecare Produs Educațional Digital comandat de Cumpărător, EduMaze va putea încasa prețul Produsului în numele Vânzătorului. În acest sens, Vânzătorul îl împuternicește expres pe EduMaze sa încaseze preţul Produselor Educaționale Digitale achiziţionate de Cumpărători prin intermediul Platformei.

Pentru Serviciile oferite prin intermediul Platformei, EduMaze va percepe un comision în cuantum de 10% din valoarea Produsului Educațional Digital pentru care o tranzacție a fost efectuată cu succes de către Vânzător pe Platformă.

Fiecare Vânzător va primi din partea Platformei o factură care va conține 3 linii de facturare și care nu vor depăși cumulat cuantumul de 10% pentru fiecare tranzacție efectuată cu succes, respectiv:

a.     Comision pentru refacturare servicii procesator plăți;

b.     Comision pentru refacturare servicii platformă e-commerce; și

c.     Comision servicii administrare și mentenanță platformă e-commerce.

Platforma va efectua decontul costului tranzacției către Vânzător într-un termen de maximum 7 (șapte) zile lucrătoare de la momentul finalizării cu succes a plății aferente tranzacției.

EduMaze își rezervă dreptul de a modifica cuantumul comisionului oricând, Vânzătorul fiind informat cu privire la orice astfel de modificare cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înaintea intrării în vigoare, prin e-mail la adresa Dumneavoastră de contact înregistrată în Platformă.

Continuarea activității de către Vânzător pe Platformă echivalează cu acordul Dumneavoastră cu privire la modificarea cuantumului comisionului aplicat de către EduMaze .

Vânzătorul se obligă să emită, la rândul său, factură pentru Cumpărător, care să evidențieze Produsele Educaționale Digitale achiziționate de către acesta pe Platformă, cu respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare, EduMaze fiind eliberată de orice fel de răspundere în ceea ce privește acest aspect prin acceptarea de către Vânzător a prevederilor din această secțiune.

9.    Ierarhizarea Produselor

EduMaze nu va ierarhiza Produsele Educaționale Digitale ale Vânzătorului pe baza unor parametri tehnici prestabiliți, dar va oferi Cumpărătorilor opțiunea de a aplică o ierarhizare generică (i.e. preț ascendent, preț descendent, denumire de la A-Z, denumire de la Z-A).

10. Termen și Reziliere

Prevederile acestui set de Termeni și Condiții vor deveni aplicabile la data activării Contului de Vânzător și vor continua să se aplice până la încetarea Contractului dintre EduMaze și Vânzător, conform prevederilor legale aplicabile sau a celor regăsite în acești Termeni și Condiții.

Puteți, în orice moment, să încetați utilizarea Serviciilor noastre, pentru orice alte motive în afară de modificarea Termenilor și Condițiilor, prin trimiterea unei notificări prealabile cu termen de 30 (treizeci) de zile la adresa de e-mail dataprotection@edumaze.eu.

Ștergerea contului va fi realizată în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, o confirmare privind acest lucru fiind trimisă prin e-mail la adresa Dumneavoastră de contact înregistrată în Platformă.

Putem decide motivat restricționarea sau suspendarea furnizării de către Dumneavoastră a unora dintre Produsele Educaționale Digitale furnizate prin Platformă, pe baza unei notificări scrise care va cuprinde justificarea acțiunii noastre, înainte sau la momentul la care intră în vigoare măsura respectivă.

Putem suspenda sau sista utilizarea oricărui Serviciu, respectiv rezilia Contractul, pe baza unei notificări motivate prealabile de 30 (treizeci) de zile, transmisă prin e-mail la adresa Dumneavoastră de contact înregistrată în Platformă, dacă stabilim că:

a.     Ați încălcat în mod semnificativ sau în mod repetat prevederile Contractului și nu ați reușit să remediați încălcarea în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea unei notificări transmise de EduMaze în acest sens;

b.     Platforma este utilizată în scopuri care contravin sau încalcă Contractul sau legea aplicabilă;

c.     Există plangeri intemeiate ale Cumpărătorilor sau Platforma ia la cunostință din orice surse că (i) Produsele Educaționale Digitale comercializate de Dumneavoastră sunt neconforme descrierii lor de pe Site sau (ii) că nu au fost furnizate Produsele Educaționale Digitale achitate de Cumpărător;

d.     contul Dumneavoastră de Vânzător este utilizat pentru activități înșelătoare sau frauduloase ori ilegale; sau

e.     EduMaze a luat la cunoștință de la Cumpărători, autorități de reglementare sau din alte surse că Vânzătorul nu respectă legislația aplicabilă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorilor.

Vă vom notifica cu promptitudine cu privire la orice astfel de reziliere, suspendare sau sistare prin e-mail sau mijloace similare care v-au fost trimise individual, indicând motivul și orice opțiuni de recurs, cu excepția cazului în care avem motive să credem că furnizarea acestor informații va împiedica investigarea sau prevenirea activităților înșelătoare, frauduloase sau ilegale ori legea ne impune să nu furnizăm aceste informații.

Termenul de preaviz de 30 (treizeci) de zile menționat mai sus nu este aplicabil dacă:

a.     legea aplicabilă nu ne permite acordarea unui preaviz;

b.     dreptul de reziliere este exercitat dintr-un motiv imperativ în temeiul dreptului intern care este în conformitate cu dreptul Uniunii; sau

c.     Vânzătorul a încălcat în mod repetat Termenii și Condițiile aplicabile, ceea ce a dus la suspendarea sau restricționarea furnizării Serviciilor Platformei.

Încetarea sau suspendarea Serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor scadente ale Vânzătorului față de EduMaze, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru viitor.

Puteți clarifica faptele și circumstanțele legate de aspectele care au determinat măsurile noastre de mai sus, printr-o notificare scrisă trimisă pe adresa de e-mail contact@edumaze.eu,  pe care o vom analiza și la care vă vom furniza un răspuns în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primire.

11.  Contul, Parola, Securitatea si Utilizarea Contului

Vânzătorul este singura persoană autorizată să utilizeze Contul său, fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de EduMaze în vederea accesării serviciilor.

Vânzătorul este unica parte responsabilă pentru toate activitățile ce se desfășoară din Contul de Vânzător și cu parolele sale. EduMaze își declină orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizării Contului de Vânzător și a Platformei.

În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau conturilor, precum și indicii asupra oricăror încălcări ale sistemelor de securitate, Vânzătorul își asumă obligația de a notifica de îndată EduMaze despre aceste aspecte.

12. Despăgubiri

Vânzătorul se obligă să despăgubească, să apere și să garanteze EduMaze (inclusiv angajații, administratorii, asociații sau colaboratorii săi) cu privire la orice pretenții, acțiuni, solicitări, despăgubiri, pierderi, răspundere, costuri sau alte cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată, costuri și alte taxe judiciare) derivate din orice pretenții, litigii, proceduri sau alegații formulate de orice alt Vânzător de pe Platformă, Cumpărător sau terț împotriva EduMaze, rezultate din sau în legătură cu utilizarea de către Dumneavoastră a Platformei, respectiv cu furnizarea Produselor Educaționale Digitale (inclusiv, dar fără a se limita la neplata sau plata cu întârziere a tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege în legătură cu veniturile obținute ca urmare a utilizării Platformei).

EduMaze nu va face nici un fel de plăți în numele Vânzătorului, nu va returna plăți, comisioane, etc., cu excepția cazului în care sunt primite sau încasate din eroare, și nu va gestiona pentru sau în numele Vânzătorului raporturile acestuia cu Cumpărătorii.

13. Limitarea Răspunderii

EduMaze este răspunzătoare doar pentru daunele cauzate cu intenție sau ca urmare a culpei grave, respectiv pentru prejudicii cauzate integrității fizice sau psihice ori sănătății, în condițiile legii.

14. Informații Confidențiale

În timpul utilizării Serviciilor, este posibil să primiți Informații Confidențiale, care vor fi marcate corespunzător în acest sens. Sunteți de acord că, pe durata utilizării Contului de Vânzător și timp de 5(cinci) ani de la încetarea utilizării:

a.     toate Informațiile Confidențiale vor rămâne proprietatea exclusivă a EduMaze cu excepția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorilor, care vor fi utilizate de către Vânzător exclusiv în condițiile și în limitele stabilite de către părți, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

b.     Dumneavoastră și afiliații dumneavoastră veți utiliza Informațiile Confidențiale numai în măsura în care este necesar în mod rezonabil pentru participarea Dumneavoastră la Servicii;

c.     nu veți divulga Informații Confidențiale niciunei persoane fizice, companii sau alte terțe părți cu excepția cazului în care este necesar pentru a vă conforma legii, cu condiția informării EduMaze anterior sau cel mai târziu la momentul divulgării;

d.     veți lua toate măsurile rezonabile pentru a proteja Informațiile Confidențiale împotriva oricărei utilizări sau divulgări care nu este permisă în mod expres conform prevederilor din acești Termeni și Condiții; și

e.     veți păstra Informațiile Confidențiale numai atât timp cât utilizarea lor este necesară pentru utilizarea Serviciilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale (e.g. taxe) și, în toate cazurile, veți șterge aceste informații la reziliere sau de îndată ce nu mai este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Nu aveți dreptul să emiteți nici un comunicat de presă referitor la Servicii sau să utilizați numele, mărcile comerciale sau logo-ul Platformei sau ale EduMaze în nici un mod (inclusiv în materialele promoționale), fără un acord prealabil din partea EduMaze.

Prevederile de mai sus nu se vor aplica dacă și în măsura în care Informațiile Confidențiale:

a.     dezvaluite conform legii sau reglementarilor aplicabile și, în aceste circumstanțe, numai cu condiția ca, imediat ce apare o solicitare în acest sens, părțile să se informeze reciproc și să ia toate măsurile rezonabile pentru a coopera în acțiunile pe care le consideră necesare pentru protejarea intereselor lor. În orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din Informațiile Confidențiale în mod strict necesar a fi divulgată, iar părțile vor coopera în privința datei și conținutului divulgării și se vor asigura că persoanele carora Informațiile Confidențiale le sunt divulgate cunosc natura confidențială a acestora și continuă să o respecte;

b.     sunt informații cu privire la care părțile convin în scris că nu au un caracter confidențial;

c.     sunt publicate sau accesibile publicului general altfel decât prin încalcarea de către o parte a Termenilor și Condițiilor sau a oricărei alte obligații de confidențialitate;

d.     sunt dezvăluite către membrii grupului din care face parte cealaltă parte; sau

e.     trebuie dezvăluite publicului în vederea îndeplinirii obligațiilor din Termeni si Conditii.

15. Relația Părților

Vânzătorul și EduMaze sunt contractanți independenți și nimic din prezentul Contract nu va fi interpretat în sensul de a crea un parteneriat, o asociere în participație, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de muncă între părți.

Nu veți avea autoritatea de a face sau accepta oferte sau declarații în numele EduMaze. Nu veți face nici o declarație, fie pe site-ul Dumneavoastră sau în alt mod, care ar contrazice nimic în această secțiune.

16. Informații cu privire la Produsele Educaționale Digitale

Veți furniza informații exacte și complete despre Produsele Educaționale Digitale furnizate de Dumneavoastră și veți actualiza cu promptitudine informațiile necesare pentru a vă asigura că acestea rămân exacte și complete.

De asemenea, vă veți asigura că Produsele Dumneavoastră Educaționale Digitale respectă toate legile aplicabile, nu conțin niciun material de natură sexuală, materiale defăimătoare sau obscene, și nu încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale, desenul sau modelul industrial, baza de date sau alte drepturi ale EduMaze sau ale vreunei terțe părți.

17.  Platforma

EduMaze are dreptul de a determina proiectarea, conținutul, funcționalitatea, disponibilitatea și oportunitatea existenței Platformei, selecția și listarea Produselor Educaționale Digitale. EduMaze poate subcontracta sau poate delega oricare dintre responsabilitățile sale în mod independent.

18. Datele cu Caracter Personal și alte categorii de date

Părțile se obligă să respecte legislația aplicabilă cu privire la prelucrările de date cu caracter personal furnizate de o parte către cealaltă în scopul încheierii Contractului și a oferirii Serviciilor prin intermediul Platformei. Raporturile dintre părți sunt guvernate de acordul de prelucrare de date disponibil în Contul de Vânzător, o descriere a accesului tehnic și contractual urmând a fi menționată în acest acord.

19. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților menționate în acești Termeni și Condiții, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabilă în și din Romania.

Orice conflicte rezultate în urma interpretării sau executării prezenților Termeni și Condiții care nu pot fi soluționate în urma reclamațiilor, vor fi soluționate instanțele judecătorești competente de la sediul Platformei.

20.         Diverse

Termenii și Condițiile, împreună cu orice alte documente conexe, constituie intregul acord al parților în ceea ce privește obiectul prezenților Termeni și Conditii, care înlocuiesc și anulează toate acordurile, reprezentările și întelegerile anterioare ale părților, în legatura cu obiectul acestora.

În eventualitatea în care orice prevedere din Termeni și Condiții este sau devine nelegală, nulă, invalidată sau se va dovedi inaplicabilă sau neexecutorie în baza normelor legale aplicabile sau a deciziei unei instanțe, legalitatea, validitatea și aplicabilitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederi ale Termenilor și Condițiilor în ansamblul lor, nu vor fi afectate.

Orice canalele suplimentare de distribuție și programele afiliate potențiale prin care Platforma ar putea comercializa Produse Educaționale Digitale vor fi aduse la cunoștința Vânzătorilor în același termen ca și orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor.

Având în vedere prevederile legale aplicabile pentru returul produselor digitale, regasit în art. 16 din OG 34/2014, EduMaze nu își asumă răspunderea pentru și nu va putea fi ținută responsabilă pentru orice prejudiciu suferit de către Vânzător prin necunoașterea sau nerespectarea respectivelor prevederi.